Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Văn bản của Hội » Văn bản TW Hội

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 (khoá V)

 

 

      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 10 -NQ/HNDTW

 

      Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2012

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

lần thứ 9 (khoá V)

 

 

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá V), ngày 05 tháng 7 năm 2012, tại Thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ 9. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị:

1- Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã bầu bổ sung 4 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội; 1 Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội; 2 đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V).

2- Thông qua Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Hội nghị nhất trí đánh giá:  mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm tiếp tục có nhiều khởi sắc và đổi mới. Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, các cấp Hội đã tập trung cao chỉ đạo Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam; đẩy mạnh thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trung ương Hội đã chuẩn bị nhiều nội dung thiết thực, sát với tình hình thực tế để làm việc với Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và tiếp thu những kiến nghị của Hội Nông dân Việt Nam. Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 129/TB-VPCP, ngày 05 tháng 4 năm 2012 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ với 12 nội dung và 28 nhóm vấn đề lớn để chỉ đạo thực hiện; trong đó nhất trí chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới và nâng cấp các Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội nông dân cấp tỉnh xong trước năm 2017; chỉ đạo Bộ Tài chính cấp đủ kinh phí hàng năm để Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam theo Quyết định số 1045/QĐ-TTg, ngày 07/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 về tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Trung ương Hội đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ IV; phối hợp với các địa phương triển khai tích cực Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ III; tích cực chỉ đạo việc nắm tình hình ở những điểm có vụ việc phức tạp như Tiên Lãng- Hải Phòng, Văn Giang- Hưng Yên, vụ Sonadezi- Đồng Nai, kịp thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền có biện pháp giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân còn một số yếu kém, hạn chế. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho nông dân hiệu quả chưa cao. Công tác xây dựng tổ chức Hội còn bất cập, chất lượng đội ngũ cán bộ, nói chung còn thấp, thiếu kinh nghiệm chỉ đạo, năng lực tập hợp vận động nông dân còn hạn chế; công tác triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và chỉ đạo các phong trào nông dân ở các cấp Hội còn nhiều yếu kém, nhất là trong tham mưu thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở một số địa phương còn chậm và lúng túng; công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội còn hình thức; việc nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân ở một số địa phương còn bị động, chưa kịp thời phát hiện những bức xúc và những khó khăn về đời sống, việc làm của nông dân, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo  chưa nghiêm túc, nhất là những vụ việc đột xuất nổi cộm, bức xúc ở địa phương...

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao Ban Thường vụ Trung ương Hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo để ban hành và triển khai thực hiện; trong đó từ nay cho tới hết năm 2012 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên, nông dân thi đua thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo, tạp chí, các bản tin của Hội và thực hiện tốt sự phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức mọi mặt cho nông dân.

Trọng tâm là tập trung tuyên truyền về các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 129/TB-VPCP, ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong hệ thống Hội học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, 9 Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá V). Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa; bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn...

- Tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới.

+ Trọng tâm là chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI. Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI khẩn trương xây dựng Kế hoạch Đại hội; các Tiểu ban phục vụ Đại hội xây dựng kế hoạch thực hiện, đẩy nhanh tiến độ dự thảo các văn bản trình Đại hội, nhất là dự thảo Báo cáo trình Đại hội, Điều lệ Hội (chỉnh sửa, bổ sung) để đại hội cấp tỉnh thảo luận, đóng góp ý kiến; tích cực chuẩn bị phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VI) trình Đại hội.

+ Tiếp tục làm việc với Ban Tổ chức Trung ương Đảng sớm hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ cơ quan Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện theo Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Hội theo Quyết định số 1045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tăng cường công tác tập hợp, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Tham gia thực hiện có hiệu quả và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là chất lượng dạy nghề cho nông dân do các cấp Hội trực tiếp tổ chức dạy và cấp chứng chỉ.

 - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Đề án 61 tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg.

+ Các tỉnh, thành Hội tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, địa phương thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu hết năm 2012 có 100% tỉnh, thành Hội được bổ sung ngân sách địa phương cho Quỹ Hỗ trợ nông dân; ký kết với các sở, ngành về nội dung, nhiệm vụ và cơ chế để Hội Nông dân tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội nông thôn ở địa phương; bố trí mặt bằng xây dựng Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân các tỉnh, thành phố ở những nơi chưa có Trung tâm. Đồng thời, triển khai xây dựng mới và nâng cấp các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân cấp tỉnh theo tiến độ cấp vốn năm 2012 bảo đảm đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản. Ở những tỉnh, thành phố chưa ký kết với các sở, ngành, cần nhanh chóng phối hợp triển khai thực hiện việc ký kết theo Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Trung ương Hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin- Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung đã ký kết giữa các bộ, ngành với Trung ương Hội nông dân Việt Nam theo Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tổ Nghiên cứu chính sách của Trung ương Hội tích cực triển khai nghiên cứu xây dựng một số đề án để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách đã có và ban hành mới một số chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân và xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và cải tiến lề lối làm việc của các cấp Hội, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân; coi trọng nhiệm vụ giúp nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở nông thôn; hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; nâng cao hơn nữa chất lượng 3 phong trào thi đua của Hội; tổ chức tốt cuộc thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ III.

- Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; chủ động triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 129/TB-VPCP, của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Hội, tham gia giám sát các bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị với Đảng, Nhà nước những hạn chế, bất cập trong xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Tích cực bám sát cơ sở, phát hiện và giúp đỡ nông dân tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; kịp thời nắm bắt tư tưởng, những bức xúc của nông dân phản ánh với Đảng, Nhà nước để có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân gắn với tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Rà soát các chỉ tiêu chậm tiến độ để tìm nguyên nhân, có biện pháp giải quyết dứt điểm, kịp thời nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác Hội và phong trào nông dân năm 2012.

Ban Chấp hành Trung ương Hội yêu cầu các cấp Hội và cán bộ, hội viên phát huy các thành tích đã đạt được, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2012, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước./.

Nơi nhận :

- Ban Bí thư TW Đảng, (báo cáo)

- Ban Dân vận TW Đảng,

- Ban Tổ chức Trung ương Đảng,

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng,

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng,

- Văn phòng TW Đảng,      

- Văn phòng Chính phủ,

- Uỷ ban TW MTTQVN,

- Các đ/c Uỷ viên BCH TW Hội,

- Các tỉnh, thành Hội,

- Các ban, đơn vị TW Hội,

- Lưu.                       

T/M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Cường

Nguồn: Website Hội Nông dân Việt Nam
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content