Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Nông dân cần biết

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Hỗ trợ nông dân.

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

HỘI NÔNG DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NÔNG DÂN

 
 

 

Số: 08 -TB/TTHTND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

Ninh Thuận, ngày 21 tháng  3  năm 2022

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích

cho thuê của Trung tâm Hỗ trợ nông dân

______________

 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

 

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 06/3/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê của Trung tâm Hỗ trợ nông dân;

Căn cứ Công văn số 1329-CV/HNDT ngày 14/3/2022 của HND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 06/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Trung tâm Hỗ trợ nông dân thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công cho thuê như sau:

I. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

- Tên đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận

- Địa chỉ: 90A Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

II. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản đấu giá

1. Phòng trưng bày sản phẩm (tầng 1 – khu nhà học + hành chính):

- Diện tích: 59,42m2

- Giá khởi điểm cho thuê: 2.197.800 đồng/tháng.

2. Phòng Đào tạo 1 (tầng 3 – khu nhà học + hành chính):

- Diện tích: 25,92m2

- Giá khởi điểm cho thuê: 1.373.760 đồng/tháng.

3. Phòng Đào tạo 2 (tầng 3 – khu nhà học + hành chính):

- Diện tích: 25,92m2

- Giá khởi điểm cho thuê: 1.373.760 đồng/tháng.

4. Phòng học số 1 (tầng 3 – khu nhà học + hành chính):

- Diện tích: 139,86m2

- Giá khởi điểm cho thuê: 5.174.820 đồng/tháng.

5. Phòng học số 2 (tầng 3 – khu nhà học + hành chính):

- Diện tích: 69,84m2

- Giá khởi điểm cho thuê: 3.142.800 đồng/tháng.

6. Phòng học số 3 (tầng 3 – khu nhà học + hành chính):

- Diện tích: 51,84m2

- Giá khởi điểm cho thuê: 2.747.520 đồng/tháng.

7. Phòng học số 4 (tầng 4 – khu nhà học + hành chính):

- Diện tích: 104,76m2

- Giá khởi điểm cho thuê: 4.714.200 đồng/tháng.

8. Phòng học số 5 (tầng 4 – khu nhà học + hành chính):

- Diện tích: 104,76m2

- Giá khởi điểm cho thuê: 4.714.200 đồng/tháng.

9. Nhà xưởng:

- Diện tích: 241m2

- Giá khởi điểm cho thuê: 7.471.000 đồng/tháng.

III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, bao gồm:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phải bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá phải khả thi và có hiệu quả;

- Tổ chức đấu giá có tối thiểu 2 đấu giá viên (đã tham gia đóng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp), trong đó phải có 01 đấu giá viên có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên, được thành lập theo quy định của pháp luật và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Tổ chức đấu giá phải có đủ năng lực, kinh nghiệm và uy tín;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định;

- Trường hợp các tổ chức đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau đăng ký tham gia và đáp ứng đủ các tiêu chí theo yêu cầu, thì đơn vị sẽ ưu tiên cho tổ chức đấu giá có trụ sở tại địa phương.

IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 22/3/2022 đến hết ngày 28/3/2022.

- Nộp hồ sơ trực tiếp theo địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận, Số 90A Hải Thượng Lãn Ông, p.Tấn Tài, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Điện thoại liên hệ: 0259. 3828387 – Mỹ Linh

Lưu ý: Trung tâm Hỗ trợ nông dân không hoàn lại hồ sơ không được lựa chọn.

 Nếu hết thời hạn quy định trên mà không có tổ chức đấu giá nào nộp hồ sơ thì đơn vị sẽ chỉ định tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản trên theo quy định pháp luật.

 

 

 

 

Nơi nhận:

 

 

- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản;

- Đăng tải trên trang web

http://www.hoinongdanninhthuan.org.vn;

- Hội Nông dân tỉnh;

- Niêm yết tại cơ quan;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Tính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỹ Linh
TTHTND tỉnh Ninh Thuận
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content