Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Nông dân cần biết

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023.

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

HỘI NÔNG DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NÔNG DÂN

*

Số: 07 -TB/TTHTND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày  10  tháng  3  năm 2023

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

                              Về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

 
        Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thực hiện Công văn số 1809-CV/HNDT ngày 03/3/2023 của Hội Nông dân tỉnh về việc xét tuyển viên chức.

Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Tiêu chẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

a. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển (khi
đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn
nghiệp vụ):

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí
việc làm cần tuyển;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực
ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày
24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày
11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng
sử dụng công nghệ thông tin.

b. Trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết
định về hình sự của Tòa án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình
sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành
chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

c. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25
tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Hình thức, nội dung tuyển dụng

a. Nội dung, hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển
theo 02 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại
Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người
dự tuyển được dự tuyển vòng 2.

- Vòng 2:

+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của
người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

+ Nội dung phỏng vấn: Phỏng vấn kiểm tra về trình độ hiểu biết chung về các Luật chuyên ngành, các quy định liên quan đến viên chức; công tác quản lý nhà nước của Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí việc làm,….

b. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại
Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính
phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo
lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các
yêu cầu khác theo vị trí việc làm

- Nhu cầu tuyển dụng: 01 viên chức

- Vị trí việc làm cần tuyển: Tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân

- Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Trồng trọt, Nông học, Bảo vệ thực vật, Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Quản trị kinh doanh.

4. Thành phần hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ

a. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Phụ lục ban
hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định có xác nhận của chính quyền
địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức người đó đang công tác, học tập
trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị
trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng
do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có Công nhận văn bằng do cơ sở giáo
dục nước ngoài được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp
theo quy định.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều
kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TTBYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
(nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Đối với nhân viên đã qua hợp đồng phải có nhận xét của thủ trưởng đơn
vị quản lý trực tiếp và hợp đồng lao động (bản phô tô).

- 02 ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện
thoại liên lạc của người dự tuyển.

b. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ 08h00 ngày 10 tháng 3 năm 2023
đến 17h00 ngày 10 tháng 4 năm 2023 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh (90A Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

- Số điện thoại cố định: 0259 3 828387.

5. Thời gian xét tuyển

Kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Hỗ trợ nông dân dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2023.

Thông tin cụ thể về việc tuyển dụng viên chức sẽ được niêm yết công
khai tại Trụ sở Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh và được cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh (
http://www.hoinongdanninhthuan.org.vn).

Trên đây là thông báo xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận.

 

 

 

* Nơi nhận:

 

 

- Sở Nội vụ (Báo cáo);

- TT HND tỉnh (Báo cáo);

- Ban XDH (Phối hợp);

- Trang TTĐT HND tỉnh;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Tính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mẫu số 01

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


…………………, ngày ….. tháng ….. năm 2023

 

 

 

 

(Dán ảnh 4x6)

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Vị trí dự tuyển(1):

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..........

Đơn vị dự tuyển(2):

…………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………..........

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................... Nam(3) £   Nữ £

Dân tộc:............................................................ Tôn giáo:......................................................

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:.................................... Ngày cấp:..........................

Nơi cấp:...................................................................................................................................

Số điện thoại di động để báo tin:................................. Email:................................................

Quê quán:................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):.................................................................................................... 

Tình trạng sức khỏe:......................., chiều cao:......................., Cân nặng..........................kg

Thành phần bản thân hiện nay:...............................................................................................

Trình độ văn hóa:....................................................................................................................

Trình độ chuyên môn:.............................................................................................................

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mối

quan

hệ

Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

Ngày,

 tháng,

năm cấp

văn bằng,

chứng chỉ

Tên trường,

cơ sở

đào tạo

cấp

Trình

độ văn

 bằng,

chứng

chỉ

Số hiệu

của văn

bằng,

chứng chỉ

Chuyên

ngành đào

tạo (ghi

theo bảng

điểm)

Ngành

 đào

tạo

Hình

 thức

 đào

tạo

Xếp

loại

bằng,

chứng

chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

 

Từ ngày, tháng,

năm đến ngày,

tháng, năm

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do:............................................................................................................

Miễn thi tin học do:.................................................................................................................

 

 

 

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

 

 

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ:......................................................................................................

 

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

 

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

 

 

 

 

 

 

TTHTND tỉnh
TTHTND tỉnh Ninh Thuận
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content