Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Nông dân cần biết

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận năm 2023.

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

HỘI NÔNG DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NÔNG DÂN

*

Số: 13 -TB/TTHTND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Ninh Thuận, ngày  15  tháng  3  năm 2023

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

Về việc tạm dừng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân
trực thuộc Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận năm 2023

 


Trung tâm Hỗ trợ nông dân đã có Thông báo số 07-TB/TTHTND ngày 10/3/2023 về việc tuyển dụng viên chức năm 2023.

Tuy nhiên, ngày 14/3/2023 Tỉnh ủy Ninh Thuận có văn bản số 3725-CV/TU  về việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức chung giữa khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với khối chính quyền địa phương. Theo đó, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tạm dừng việc tuyển dụng viên chức năm 2023.

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh (http://www.hoinongdanninhthuan.org.vn) và niêm yết tại trụ sở Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh.

 

 

 

* Nơi nhận:

 

 

- Sở Nội vụ (Báo cáo);

- TT HND tỉnh (Báo cáo);

- Ban Xây dựng hội-HNDT;

- Trang TTĐT HND tỉnh;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Tính

 

TTHTND tỉnh
TTHTND tỉnh Ninh Thuận
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content