Đơn vị trực thuộc


  • Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân;
  • Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.