Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với Ban thi đua khen thưởng tỉnh giai đoạn 2014-2018

Ngày 26/08/2014, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong nông dân giai đoạn 2014-2018.Tham dự lễ ký kết có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị cùng dự.

Lễ ký kết giữa Hội nông dân tỉnh và Ban Thi đua tỉnh

 Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3731 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phát động phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2014-2015 và Chương trình phối hợp 01 giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Ban Thi đua-Khen thưởng trung ương về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2013-2018. Về tham dự lễ ký kết có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị cùng dự.
Việc Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, hội viên nông dân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng nhất là 3 phong trào thi đua lớn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với mục tiêu đẩy mạnh chăm lo xây dựng điển hình tiên tiến, phổ biến nhân rộng, học tập và làm theo điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế-xã hội và công tác an sinh xã hội. Nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên nông dân nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới.