Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Hội Nông dân tỉnh năm 2016

Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2016

              1. 100% tổ chức Hội tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, chỉ thị của Hội cho 65.000 lượt cán bộ, HVND;

2. Đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và cán bộ, HVND; phấn đấu kết nạp 2.500 hội viên mới;

3. Xây dựng tổ chức Hội, phấn đấu có 80% cơ sở trở lên đạt vững mạnh và khá; 70% chi hội trở lên đạt vững mạnh và khá;

4. Phấn đấu có trên 80% cơ sở Hội đạt khá và vững mạnh;

5.Tổ chức và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho 1.500 cán bộ Hội các cấp;

6. Phấn đấu 90% chi Hội có Quỹ Hội, bình quân từ 20.000 đồng trở lên/hội viên/năm;

7. Có từ 65% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu Sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp;

8. Phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng 15% trở lên;

9. Vận động từ 90% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 85% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu Gia đình văn hoá;

10. Phấn đấu 100% Hội Nông dân cấp huyện, thành phố; 80% Hội cấp xã, phường, thị trấn tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả;

11. Hội Nông dân các cấp trực tiếp và phối hợp dạy nghề cho 1.800 nông dân; trong đó tỷ lệ có việc làm đạt 70% trở lên;

12. Hội Nông dân cấp xã hướng dẫn, tổ chức hội viên, nông dân xây dựng tăng thêm từ 27 mô hình kinh tập thể có hiệu quả trở lên;

13. Phấn đấu mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất 01 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.