Hội Nông dân tỉnh phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức thành công lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2019

Trong 04 ngày từ 21 – 24/10/2019, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức thành công lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2019 cho 82 học viên là cán bộ Hội Nông dân tỉnh, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

             Trong 04 ngày từ 21 – 24/10/2019, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức thành công lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2019 cho 82 học viên là cán bộ Hội Nông dân tỉnh, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn gồm các chuyên đề tìm hiểu về Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) sửa đổi, bổ sung; Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại; Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Thực hiện nhiệm vụ Quốc phong, an ninh; Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 

            Qua đó đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp xác định tầm nhìn và lựa chọn phương pháp tuyên truyền, vận động nông dân chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững tình hình an ninh trật tự xã hội nhất là khu vực nông thôn và thống nhất định hướng thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

            Kết thúc khóa học tập huấn Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở 2019 có 82 cán bộ Hội Nông dân các cấp được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, tập huấn, Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Hội năm 2019.

           Một số hình ảnh hoạt động