Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Hoạt động Hội

Thông báo về kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo Kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020

 

HỘI NÔNG DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NÔNG DÂN

HĐ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

*

Số: 17 -TB/HĐXT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

Ninh Thuận, ngày 27tháng 4 năm 2020

 

 THÔNG BÁO

Kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020

          - Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

 

- Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ Thông báo số 05-TB/TTHTND ngày 25/02/2020 của Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận về việc tuyển dụng viên chức năm 2020;

- Căn cứ Thông báo số 15-TB/HĐXT ngày 17/4/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh về việc thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức năm 2020;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận ngày 27/4/2020 về việc tổng hợp kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020.

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận công bố công khai kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 trên website Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận (http://www.hoinongdanninhthuan.org.vn), dán thông báo tại bản niêm yết của Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận (Số 90A, Hải Thượng Lãn Ông, p.Tấn Tài, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, T.Ninh Thuận)  (Danh sách đính kèm)

Trên đây là thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận./.

 

* Nơi nhận:

- TT HND tỉnh (Báo cáo);

- Ban XDH (Phối hợp);

- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 (đã ký)

 

 

 

 GIÁM ĐỐC TTHTND

Nguyễn Văn Tính

 

               DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 17-TB/HĐXT ngày 27/4/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận về việc thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020)

 
 

 

 

STT

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

Trình độ chuyên môn

Vị trí dự tuyển

Điểm

phỏng vấn

 (100 điểm)

Nam

1

01

Phạm Như Quí

20/5/1990

Phương Cựu – Phương Hải – Ninh Hải – Ninh Thuận

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Tư vấn hỗ trợ nông dân

95,5

2

02

Đặng Dương

16/9/1988

Khánh Nhơn – Nhơn Hải – Ninh Hải – Ninh Thuận

Kỹ sư công nghệ sinh học

Dịch vụ hỗ trợ nông dân

95,75

Tổng cộng danh sách có 02 thí sinh. Trong đó có 02 thí sinh dự thi; 0 thí sinh bỏ thi./.

 

TTHTND
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content