Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Hoạt động Hội » Chương trình phối hợp

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI NÔNG DÂN VÀ SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH NINH THUẬN, GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

 

HỘI NÔNG DÂN-SỞ THÔNG TIN&TT

TỈNH NINH THUẬN

*

Số: 232-CTPH/HNDT-STTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 12 năm 2011

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

GIỮA HỘI NÔNG DÂN VÀ SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

_______________

 

Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị Lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Thông báo số 76/TB-BTTTT ngày 08/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Bộ Trưởng Lê Doãn Hợp tại buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Sở Thông tin Truyền thông thống nhất Chương trình phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ cập và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin tại các cấp Hội Nông dân trong tỉnh giai đoạn 2011-2015 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Hội Nông dân cùng với Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện đưa công nghệ thông tin vào phục vụ có hiệu quả trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nông dân về vai trò, lợi ích của ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP:

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về vị trí, vai trò của công nghệ thông tin đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ, hội viên nông dân; vận động hội viên, nông dân tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển sản xuất và cải thiện đời sống.

- Tăng cường cơ sở hạ tầng thông tin nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị công nghệ thông tin an toàn an ninh hạ tầng thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ thông tin, tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp ứng dụng một cách có hiệu quả công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành, quảng bá sản phẩm của nông dân trên internet tiến tới thương mại điện tử.

- Phối hợp xây dựng, tổng kết, đánh giá các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổ chức tư vấn, chuyển giao công nghệ và các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ nhằm thúc đẩy ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Phối hợp với các ngành chức năng và các đơn vị liên quan tham gia bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin ở nông thôn.

- Phối hợp với đơn vị tăng cường nội dung thông tin phù hợp với đối tượng cán bộ, hội viên nông dân ở cấp xã để sử dụng và khai thác có hiệu quả hơn mạng lưới công nghệ thông tin.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN:

1. Hội Nông dân tỉnh:

- Xin chủ trương của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp trang thiết bị (máy vi tính) cho Hội Nông dân cấp xã đảm bảo thuận tiện liên lạc, trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện chương trình phối hợp.

- Hàng năm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chọn địa điểm để tổ chức các lớp tập huấn, lắp đặt máy vi tính ở thôn, xã; hướng dẫn nông dân tiếp cận, khai thác thông tin về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thị trường hàng hoá nông sản… trên mạng máy tính có hiệu quả. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong hệ thống tổ chức Hội Nông dân.

- Phối hợp thành lập Tổ công tác liên ngành của hai bên để tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Biên soạn giáo trình, chuẩn bị giảng viên, tổ chức tập huấn cho các lớp bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin; hướng dẫn sử dụng máy tính, cách truy cập tìm kiếm thông tin trên mạng, cách gửi và nhận báo điện tử, thông tin khoa học kỹ thuật và cách xử lý, khắc phục các sự cố... Xây dựng trang thông tin điện tử phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Phối hợp thành lập Tổ công tác liên ngành của hai ngành để tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2011-2015.

- Phối hợp lập dự trù kinh phí hàng năm tập huấn, cung cấp và trang thiết bị máy vi tính ở các xã khai thác, sử dụng viễn thông công ích và truy cập Internet công cộng cho các điểm do Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nông dân thống nhất lắp đặt.

- Tư vấn thiết kế, kỹ thuật cho Hội Nông dân trong việc mua sắm các thiết bị phục vụ công nghệ thông tin.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội Nông dân và Sở Thông tin Truyền thông tổ chức phổ biến, quán triệt kế hoạch hoạt động giai đoạn 2011-2015 và các văn bản liên quan đến cán bộ, hội viên nông dân trong hệ thống tổ chức của mình và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Hàng năm hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để tổ chức triển khai, thực hiện đạt hiệu quả.

3. Phân công nhiệm vụ:

a) Ban Tuyên huấn, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện các nội dung của chương trình phối hợp này.

b) Giao Phòng Báo chí-Xuất bản, Phòng Công nghệ thông tin và Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện chương trình phối hợp này.

4. Hàng năm hai bên sẽ cùng tổ chức đánh giá kết quả tổ chức thực hiện, để biểu dương, khen thưởng và đề xuất kế hoạch thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và tổng kết việc tổ chức thực hiện khi kết thúc chương trình phối hợp vào năm 2015 và những năm tiếp theo.

 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Dương Ngọc Hưng

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Ngọt

 

 

 

Nơi nhận:

- TW Hôị Nông dân Việt Nam;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;

- Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp & PTNT, Công thương;

- Lãnh đạo, Phòng nghiệp vụ của hai ngành;

- HND các huyện, Tp;

- 65 cơ sở Hội;

-Lưu: VT 2 ngành.

 

       

 

 

Vp HND tinh
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC
nhan hieu chung nhan

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content