Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Hoạt động Hội » Công tác xây dựng Hội

Kế hoạch tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2024

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCH HND TỈNH NINH THUẬN

*

Số  27 -KH/HNDT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 02 năm 2024

 

 KẾ HOẠCH

Tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác

 Hội Nông dân năm 2024

-----

 

Thực hiện Chương trình số 06-CTr/HNDT, ngày 14/02/2024 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận về Công tác trọng tâm năm 2024 Nghị quyết số 01-NQ/HNDT, ngày 14/12/2023 Hội nghị Ban Chấp hành khoá IX, lần thứ 2 về thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân tỉnh năm 2024 với nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân các cấp năm 2024; nâng cao trình độ, năng lực quản lý, điều hành công tác Hội và phong trào nông dân các cấp; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy và phối hợp Ủy ban nhân dân và các tổ chức Chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân.

- Triển khai, quán triệt các Nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Trung ương Hội và Hội Nông dân tỉnh.   

- Nâng cao kỹ năng cho cán bộ Hội các cấp trong công tác tuyên truyền,  vận động Hội viên nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua của Hội nông dân. Trao đổi kinh nghiệm công tác Hội và phong trào nông dân trong cán bộ Hội các cấp.

- Đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ lớp tập huấn; nội dung sát với thực tiễn và phù hợp với đối tượng.

II. Nội dung

1. Nội dung bồi dưỡng

- Chuyên đề 1: Xây dựng tổ chức cơ sở Hội Nông dân Việt Nam;

- Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền của Hội Nông dân Việt Nam;

- Chuyên đề 3: Thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp;

- Chuyên đề 4: Quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến nông dân; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp;

- Chuyên đề 5: Kỹ năng thuyết phục và kỹ năng tuyên truyền miệng;

- Chuyên đề 6: Một số phương pháp công tác của cán bộ Hội; Hòa giải ở cơ sở.

2.  Báo cáo viên

- Các đồng chí Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

III. Đối tượng, thời gian, địa điểm

- Đối tượng: Công chức, viên chức Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh; cán bộ, công chức Hội Nông dân các huyện, thành phố (mỗi đơn vị 01 người); Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh (mỗi đơn vị 01 người).

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 3/4/2024 - 5/4/2024.

- Địa điểm: Tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận, số 90 A, đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

IV. CHẾ ĐỘ HỌC TẬP

1. Tài liệu: Đại biểu được cung cấp tài liệu phục vụ học tập.

2. Kinh phí đi lại, ăn nghỉ của đại biểu tham dự tập huấn được thực hiện theo chế độ hiện hành.

V. Tổ chức thực hiện

1. Hội Nông dân tỉnh

- Ban Xây dựng Hội tham mưu Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh triển khai và quản lý lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. Chủ trì phối hợp các Ban, đơn vị trực thuộc tham mưu nội dung, chương trình và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ lớp học.

- Văn phòng chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất (trang trí, hội trường, âm thanh, nước uống…); tài liệu; phục vụ lớp học. 

- Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh chuẩn bị chỗ ở cho học viên có nhu cầu ở lại.

2. Hội Nông dân các huyện, thành phố

- Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp tạo điều kiện để cán bộ Hội Nông dân cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tham gia lớp tập huấn cấp tỉnh theo Kế hoạch.

- Hội Nông dân huyện, thành phố phân công 01 đồng chí tham gia lớp tập huấn và theo dõi, quản lý cán bộ Hội của địa phương tham gia lớp tập huấn; lập danh sách cán bộ Hội tham gia lớp bồi dưỡng gửi về Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận (Qua Ban Xây Dựng Hội), bằng văn bản, Email: kimtoan.tc@gmail.com trước ngày 20/3/2024 để tổng hợp (Gửi kèm theo mẫu Danh sách).

          Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:

 

 

- TW Hội Nông dân Việt Nam;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- TT, các Ban Hội Nông dân tỉnh;

- HND 7 huyện, thành phố;

- Lưu VT, Ban XD Hội.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thanh Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban XDH
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC
nhan hieu chung nhan

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content