Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » VB của Đảng và Nhà nước » VB của Trung ương

Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Thứ Ba, 11/09/2012 | 01:45 Thực hiện chương trình công tác tuyên truyền năm 2012, hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/212), Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 754-HD/HNDTW

 

Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

(14/10/1930 – 14/10/212)

Thực hiện chương trình công tác tuyên truyền năm 2012, hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/212), Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm để tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Hội Nông dân Việt Nam.

2. Động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ làm công tác Hội Nông dân phát huy truyền thống, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một  số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03 – CT/TW, ngày 14 /5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng của Hội Nông dân Việt Nam, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội Nông dân các cấp.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

A . Ở Trung ương

1. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về truyền thống 82 năm của Hội Nông dân Việt Nam, kết quả thực hiện  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

2. Tổ chức các đoàn công tác đi cơ sở nắm tình hình nông dân và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các chương trình công tác của Hội Nông dân Việt Nam.

3. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Hội về học tập, thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác “Dân vận” gắn thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW, ngày 14 /5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Tạp chí Nông Thôn mới, Báo Nông thôn Ngày nay, Thông tin công tác Hội, website…của Hội xây dựng các số chuyên đề về kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

5. Xét tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân.

 

 

B. Ở địa phương

Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo:

1. Mở đợt phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 82 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp tỉnh và Trung ương bằng những công trình, phần việc cụ thể thiết thực.

2. Tăng cường tuyên truyền về truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam trong 82 năm qua; tích cực triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, gắn với phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

3. Tập trung hướng về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động tại cơ sở theo chương trình công tác Hội Nông dân Việt Nam năm 2012 với phương châm thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển hội viên mứi, xây dựng hội viên nòng cốt.

4. Tổ chức gặp mặt cán bộ tiêu biểu làm tốt công tác Hội trên các lĩnh vực; thăm hỏi các bậc lão thành tham gia công tác Hội qua các thời kỳ, quan tâm giải quyết các kiến nghị chính đáng của nông dân; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; xét tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” (thủ tục và tiến độ theo quy chế đã ban hành),v.v...

5. Các cấp Hội tham gia góp ý xây dựng tổ chức Đảng - chính quyền vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

III . TỔ CHỨC THỰC THỰC

1. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam thiết thực, hiệu quả, có tác dụng giáo dục sâu sắc, tránh phô trương, hính thức.

2. Các Ban, đơn vị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xin ý kiến Đảng ủy phối hợp với Công đoàn, Chi đoàn thanh niên cơ quan triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; hướng dẫn và theo dõi Hội Nông dân các cấp triển khai các hoạt động kỷ niệm; tổng hợp, báo cáo tình hình.

       Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp Hội Nông dân Việt Nam, đề nghị các ban đơn vị thuộc Trung ương Hội; Hội Nông dân các tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động có kết quả tốt và báo cáo về Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (qua Ban Tuyên huấn) để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực TW Hội;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;

- Các ban, đơn vị trực thuộc TW Hội;

- Lưu VP TW Hội.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

                                (Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Hồng Lý

 

Nguồn: Website Hội Nông dân Việt Nam
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content