Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Văn bản của Hội » Văn bản tỉnh Hội

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch số 534-KH/HNDTW, ngày 02/11/2022 của Trung ương Hội Nông dân về tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028.

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH NINH THUẬN

*

Số 402 -HD/HNDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 11 năm 2022

 HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu

Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028

-----

 

Thực hiện Kế hoạch số 534-KH/HNDTW, ngày 02/11/2022 của Trung ương Hội Nông dân về tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028.

            Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền với nội dung như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích

            - Tuyên truyền để đông đảo cán bộ, hội viên nông dân và toàn xã hội nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò của Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận và giai cấp nông dân tỉnh, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của tổ chức Hội và giai cấp nông dân tỉnh trong các giai đoạn cách mạng của tỉnh, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên nông dân, sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội sớm đưa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028 vào thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân.

            - Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí thi đua sôi nổi, nâng cao nhận thức, tăng cường tình đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, khát vọng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục hăng hai tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân tỉnh, phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Nghị quyết của Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

            2. Yêu cầu

            - Công tác tuyên truyền phải được triển khai rộng khắp, đảm bảo đồng bộ từ Hội Nông dân tỉnh đến Hội Nông dân các huyện, thành phố, Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn, chi, tổ Hội Nông dân tại thôn, khu phố, được thực hiện liên tục, thường xuyên và kịp thời các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội, bảo đảm thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân tỉnh, của tổ chức Hội và của đất nước.

            - Nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng, có sức thuyết phục, lan tỏa ấn tượng sâu sắc, có tác động làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên nông dân; chú trọng nâng cao tính hiệu quả, tránh lãng phí, phô trương, hình thức, đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19.

            II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

            Nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028, với 3 đợt cao điểm như sau:

            1. ĐỢT 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028 (quý III/2023), tập trung tuyên truyền:

- Tuyên truyền về sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành và xã hội đối với Hội Nông dân và giai cấp nông dân. Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trọng tâm Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Kế hoạch số 382-KH/HNDT, ngày 04/10/2022 của Hội Nông dân tỉnh về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tuyên truyền truyền thống cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân tỉnh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, về lịch sử hình thành và phát triển của Hội Nông dân tỉnh qua các kỳ Đại hội, những đóng góp nổi bật của Hội đối với phong trào Nông dân tỉnh và đất nước; Tuyên truyền khẳng định sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân; kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân tỉnh đến Hội Nông dân các huyện, thành phố, Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn, chi, tổ Hội Nông dân tại thôn, khu phố; Tuyên truyền về ý nghĩa Đại hội Hội Nông dân các cấp, trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội, ý nghĩa của các hoạt động tại Đại hội.

- Tuyên truyền các dự thảo văn kiện Đại hội Hội Nông dân các cấp; những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội; chú trọng giới thiệu các tập thể, cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghè bền vững”.

- Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị và kết quả Đại hội Hội Nông dân các cấp, trong đó: Đại hội Hội Nông dân xã, phường, thị trấn hoàn thành trong quý I năm 2023; Đại hội Hội Nông dân các huyện, thành phố hoàn thành trong quý II năm 2023 và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028 hoàn thành trong quý III năm 2023 và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII tổ chức trong quý IV năm 2023. Tuyên truyền kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội; ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân và đông đảo nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội Hội Nông dân các cấp.

- Tăng cường tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028 và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

2. ĐỢT 2: Từ sau Đại hội Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028 đến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII quý IV năm 2023, tập trung tuyên truyền:

- Những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; Những ưu điểm, hạn chế và bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp; Những quyết định của Đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội cấp tỉnh.

- Thông tin về các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028 gắn với kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2023); phát hiện, biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thông tin tuyên truyền nội dung cơ bản của các văn kiện (dự thảo) trình Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX. Những ý kiến thảo luận, góp ý của các cấp Hội và hội viên nông dân và dự thảo văn kiện Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Phản ánh kịp thời và đầy đủ những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội viên nông dân.

- Kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023, chú trọng giới thiệu các tập thể và cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình hiệu quả, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và hoạt động của Hội Nông dân tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII). Tập trung tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chương trình hành động, đề án, chương trình lớn sẽ triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

             - Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội “điểm” cấp xã, phường, thị trấn tại Hội Nông dân xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước vào đầu tháng 01 năm 2022; Đại hội “điểm” cấp huyện, thành phố tại Hội Nông dân huyện Thuận Bắc vào đầu quý II năm 2023 và tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vào quý III năm 2023. Quy chế bầu cử; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX có đề án riêng.

            Trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, tập trung tuyên truyền:

            - Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX; chủ đề, phương châm của Đại hội; các văn kiện trình Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các tham luận, quyết định của Đại hội; quy chế bầu cử; kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra.

            - Phản ánh tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân và đông đảo nhân dân với Đại hội; thành tích tiêu biểu của cá nhân, tập thể chào mừng Đại hội; các đại biểu tiêu biểu của địa phương về dự Đại hội.

            3. ĐỢT 3: Ngay sau Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, tập trung tuyên truyền:

            - Tuyên truyền về thành công của Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; thông tin nhanh về các kết quả, các nội dung chính của Đại hội; Công tác tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

            - Các hoạt động Hội, phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

            - Dư luận tích cực của cán bộ, hội viên nông dân và toàn xã hội và Nhân dân về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

            Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm nêu trên, trong quá trình diễn ra Đại hội Hội Nông dân các cấp, Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Luôn tăng cường nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận trong cán bộ, hội viên nông dân xung quanh Đại hội Hội Nông dân các cấp, Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

            III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

            1. Tuyên truyền thông qua các hình thức trực quan sinh động

            - Tuyên truyền về Đại hội thông qua treo băng rôn, cờ, phướn, cổng chào, khẩu hiệu, pano, áp phích nơi diễn ra Đại hội, trên các trục đường chính khu Trung tâm xã, phường, thị trấn; Trung tâm huyện, thành phố; các tuyến đường phố tại Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tại trụ sở các cơ quan Hội Nông dân các cấp, trong thời gian diễn ra Đại hội các cấp và Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

            - Sử dụng Lô gô Hội Nông dân Việt Nam đưa vào các sản phẩm vật dụng, quà tặng Đại hội, các ấn phẩm tuyên truyền; in, dán trên các phương tiện, gắn biển đăng ký công trình, các phần việc của Hội. Những cơ sở Hội Nông dân có điều kiện, thực hiện in dòng chữ “Chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028”

            - Triển lãm, trung bày hình ảnh hoạt động của Hội và phong trào nông dân các cấp, những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân, trưng bày các sản phẩm nông nghiệp OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương nơi diễn ra Đại hội.

            2. Tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội

            - Hội Nông dân các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí tại địa phương, tổ chức ký chương trình phối hợp và xây dựng kế hoạch tuyên truyền tổng thể về Đại hội Hội Nông dân các cấp, Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Phối hợp mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyền về Đại hội trên sóng phát thanh, truyền hình từng địa phương; xây dựng các phóng sự tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào của Hội và những hoạt động sôi nổi của Nông dân của tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội; chiếu phim tài liệu về lịch sử Hội Nông dân Việt Nam. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các huyện, thành phố sản xuất phóng sự giới thiệu một số tấm gương Nông dân điển hình trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tại các địa phương chú trọng đưa tin tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã, phường, thị trấn, đăng, phát thường xuyên, liên tục, bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng và dư luận xã hội.

            - Hội Nông dân các cấp xây dựng hướng dẫn, đề cương cụ thể cho công tác tuyên truyền Đại hội từng cấp; đồng thời mở các chuyên trang, chuyên mục về Đại hội các cấp và Đại hội IX Hội Nông dân tỉnh, Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, ưu tiên dung lượng, thời lượng, đăng tải dự thảo văn kiện Đại hội và ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội.

            - Công tác viên, đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp cung cấp tin, bài, hình ảnh cho Ban Xây Dựng Hội, Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận biên tập, tổng hợp xuất bản Bản tin số đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028 sắp tới.

- Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức Hội thi nhà nông đua tài cấp tỉnh. Hội thi Thể thao Nông dân. Hội thi Văn nghệ Nông dân cấp tỉnh Ninh Thuận năm 2023.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu những mốc son lịch sử về kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2023).

- Tổ chức xây dựng Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tại cơ sở theo Quyết định số 81/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa các Bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

- Phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các hoạt động xây dựng mô hình, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND, ngày 20/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về quy định để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Tổ chức các hoạt động thăm tặng quà cho nông dân nghèo, xây nhà tình thương, giải ngân các dự án Quỹ hỗ trợ nông dân gắn với ra mắt tổ Hội Nông dân nghề nghiệp thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến tổ chức vào quý III năm 2023.

3. Tuyên truyền thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và các diễn đàn, giao lưu, đối thoại

- Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp Hội trong cung cấp thông tin kịp thời, có định hướng về Đại hội cho cán bộ, hội viên nông dân trong thời gian trước, trong, sau Đại hội. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến phản biện của cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân đối với công tác Hội và phong trào nông dân để nghiên cứu tiếp thu trong quá trình xây dựng văn kiện và tổ chức Đại hội. Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác Hội và phong trào nông dân thông qua tuyên dương người tốt, việc tốt, các tâm gương cán bộ, hội viên nông dân trên mọi lĩnh vực.

- Tổ chức sinh hoạt chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, các hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân, các hoạt động tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản; hoạt động giải ngân vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, các cuộc tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia cho văn kiện Đại hội Hội Nông dân các cấp và các vấn đề về công tác Hội và phong trào nông dân, tạo sự quan tâm ủng hộ của hội viên nông dân và toàn xã hội đối với Đại hội.

- Tăng cường các hoạt động đối thoại, giao lưu giữa tổ chức Hội, hội viên nông dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các lực lượng xã hội nhằm tạo sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và đóng góp những hiến kế cho công tác Hội và phong trào nông dân.

- Phối hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo trong Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp, sản phẩm nông sản đa giá trị gắn với chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trong xây dựng nông thôn mới.

4. Tuyên truyền thông qua các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao

- Phát động phong trào thi đua sôi nổi ở Hội Nông dân các cấp bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028.

- Hội Nông dân các cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức phát động các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp gắn với chào mừng các ngày lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2023). Chú trọng lựa chọn tuyên truyền các ca khúc cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, các ca khúc viết về Hội Nông dân Việt Nam bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú như tổ chức các Hội thi liên hoan tiếng hát nông dân, hội diễn văn nghệ, các cuộc giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

- Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, chú trọng các loại hình thể dục, thể thao quần chúng phù hợp với nông dân như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lôi, nhảy bao bố, cầu lông, chạy tiếp sức, cờ tướng.

- Đối với mỗi hoạt động văn hóa, hội diễn văn nghệ, giải thể thao cần gắn với chủ đề lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Nông dân tỉnh

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028.

- Phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cho các thành viên trong tiểu ban, tạo sự phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban khác để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội đảm bảo tiến độ và chất lượng.

- Ban Xây Dựng Hội, Hội Nông dân tỉnh là đơn vị thường trực tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, tổng hợp dự trù kinh phí thực hiện các hoạt động tuyên truyền Đại hội.

- Văn phòng Hội Nông dân tỉnh phối hợp chặt chẽ, đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX.

- Ban Kinh tế-Xã hội, Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân là đơn vị thường trực tham mưu trưng bày thành tưu nông nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương nơi diễn ra Đại hội Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX.

2. Hội Nông dân các huyện, thành phố

- Trên cơ sở Hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh xây dựng hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ động, sáng tạo triển khai các nội dung và hình thức tuyên truyền gắn với các sự kiện, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của mỗi địa phương đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

- Tổ chức các Hội nghị trao đổi lấy ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân vào văn kiện Đại hội Hội Nông dân các cấp, Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân trước, trong, sau khi diễn ra Đại hội Hội Nông dân các cấp, Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028, để chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và báo cáo theo quy định.

- Hội Nông dân các huyện, thành phố tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền Đại hội sau mỗi đợt, gửi về Hội Nông dân tỉnh (Qua Ban Xây Dựng Hội) để tổng hợp.

Việc triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028 là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng góp phần thành công của Đại hội.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố, các Ban chuyên môn, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh nghiêm túc thực hiện, bảo đảm nội dung, tiến độ, chất lượng, hiệu quả, trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh cần giải quyết, kịp thời báo cáo Thường trực Hội Nông dân tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

 

Nơi nhận:

- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận;

- TT, các Ban Hội Nông dân tỉnh;

- Thành viên ban tuyên truyền, khánh tiết Đại hội;

- Hội Nông dân các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, Ban XD Hội.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 Nguyễn Dâng Tuyển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

2. Nước Cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 !

5. Cán bộ, hội viên nông dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 !

6. Nông dân Việt Nam đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế !

7. Cán bộ, hội viên nông dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII !

8. Xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân !

9. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới !

10. Nông dân Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” !

11. Cán bộ, hội viên nông dân cả nước quyết tâm thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” !

12. Cán bộ, hội viên nông dân cả nước quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh !

13. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 !

14. Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Ninh Thuận thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 !

15. Nông dân Ninh Thuận đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế !

16. Xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân tỉnh Ninh Thuận vững mạnh là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân !

17. Xây dựng Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới !

18. Nông dân Ninh Thuận phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” !

19. Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Ninh Thuận quyết tâm thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” !

 

 

 

MẪU MA KÉT ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

CỜ ĐẢNG

 

CỜ TỔ QUỐC

 

TƯỢNG BÁC HỒ

 

LÔ GÔ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI

ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN ...

LẦN THỨ ..., NHIỆM KỲ 2023-2028

..., ngày ... tháng ... năm 2023

 

 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhã Trân
BTV HND Tỉnh Ninh Thuận
 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content