Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Hoạt động Hội » Chương trình phối hợp

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG HỘI NÔNG DÂN – LIÊN MINH HTX TỈNH NINH THUẬN, GIAI ĐOẠN 2011-2015”.

 

HỘI NÔNG DÂN – LIÊN MINH HTX

TỈNH NINH THUẬN

______________________________________

 

Số: 30 - CTrPH/HNDT – LMHTX

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________________________

 

 

            Ninh Thuận, ngày  06  tháng 3  năm 2012

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

“Phát huy vai trò, sức mạnh của nông dân trong đổi mới, phát triển

và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp

và phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2015”.

______________________________________________________

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của BCH Trung ương Đảng lần thứ 5 (Khoá IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, Chỉ thị 20-CT, ngày 02/10/2008 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 25/8/2008 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân và Liên minh HTX tỉnh Ninh Thuận. Hai bên thống nhất Chương trình phối hợp hoạt động với những nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU.

- Phát huy sức mạnh của Giai cấp Nông dân tỉnh nhà trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Xây dựng mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để phát triển HTX kinh doanh tổng hợp; tham gia các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, thúc đẩy sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống cho nông dân.

- Tập hợp, đoàn kết nông dân, thực hiện tốt các liên kết để xây dựng nông thôn theo 19 tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới.

II. CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG ĐẾN NĂM 2015.

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX cho nông dân; tư vấn cho nông dân trong việc xây dựng và phát triển Tổ hợp tác và HTX.

- Tổ chức tuyên truyền thông tin các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, chủ yếu là các Tổ hợp tác và HTX cho bà con nông dân.

- Phối hợp trong việc cung cấp thông tin về mô hình tổ chức, hiệu quả hoạt động, kinh nghiệm quản lý, gương người tốt việc tốt, tuyên truyền về Luật HTX và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với đảng, nhà nước ban hành các chính sách về đất đai, tài chính, tín dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý… tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ hợp tác, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, TTCN… ở nông thôn hoạt động.

- Chủ động phối hợp với các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện tốt quyết định 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002, Chỉ thị 25/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu thụ và tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách tiêu thụ nông sản hàng hóa và chương trình liên kết “4 nhà” tạo điều kiện thuận lợi để nông dân phát triển sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm thông qua các hình thức tập thể.

- Phối hợp với các ngành chức năng để tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất nông nghiệp được tiếp cận với các đơn vị về vốn, công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất và chế biến sản phẩm.

- Chủ động và phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất với đảng, nhà nước, chính quyền địa phương ban hành các chính sách hỗ trợ tạo điều kiện để nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã đầu tư, phát triển sản xuất hàng hóa tập trung tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng.

3. Phối hợp nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức tổ hợp tác, HTX phù hợp với đặc điểm từng khu vực và có kế hoạch triển khai ở các địa phương, cụ thể là:

- Phối hợp điều tra, khảo sát mô hình tổ chức hoạt động các HTX dịch vụ nông nghiệp trong tỉnh, quan tâm xây dựng các mô hình Tổ hợp tác, HTX mới, HTX theo mô hình tổng hợp, đa chức năng vừa sản xuất kinh doanh vừa làm dịch vụ hỗ trợ cho nông dân.

- Phân loại, tổng kết, đánh giá các loại mô hình HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Định kỳ phối hợp tổ chức Hội nghị Tổ hợp tác, HTX điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình Tổ hợp tác, HTX mới, HTX điển hình tiên tiến.

- Có kế hoạch, chương trình giúp đỡ các Tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp khi đủ điều kiện thì thành lập HTX.

4. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân nhân lực cho các Tổ hợp tác, HTX dịch vụ nông nghiệp, ngư nghiệp.

- Phối hợp xây dựng chương trình đào tạo và tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo của Liên minh HTX Việt Nam và tỉnh trực tiếp triển khai công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ HTX trong khu vực nông nghiệp, nông thôn.

- Phối hợp tổ chức các Hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế hợp tác, HTX; kết hợp tổ chức tham quan, giới thiệu mô hình điển hình tiên tiến trong và ngoài tỉnh.

- Phối hợp trong việc nghiên cứu, học tập và tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài về xây dựng các mô hình Tổ hợp tác, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp.

5. Phối hợp xây dựng và thực hiện các dự án để thực hiện các chương trình của Nhà nước.

- Hai bên phối hợp xây dựng các chương trình, dự án giúp nông dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, gắn việc phát triển kinh tế tập thể với phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Hai bên phối hợp trong việc tiếp nhận, điều phối và thực hiện các chương trình, dự án quốc tế về hỗ trợ phát triển HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Căn cứ các  nội dung trên hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các bộ phận trực thuộc phối hợp thực hiện.

- Hai bên chỉ đạo các bộ phận của từng đơn vị phát hành các bản tin về xây dựng các mô hình kinh tế tập thể điển hình tiên tiến.

1. Đối với Hội Nông dân tỉnh.

          - Tổ chức triển khai Chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và Liên minh HTX tỉnh tới các cấp Hội và hội viên nông dân về nội dung, kế hoạch của Chương trình.

- Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các Tổ hợp tác, HTX xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động phù hợp với địa phương, đề xuất những chương trình, các giải pháp, hoạt động cần thiết có hiệu quả thực hiện nội dung chươnng trình phối hợp.   

- Giao Ban Kinh tế - Xã hội của Hội Nông dân tỉnh là đơn vị thường trực tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo trong việc phối hợp tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp.

2. Đối với Liên minh HTX.

- Tổ chức triển khai Chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và Liên minh HTX tỉnh tới các Tổ hợp tác, HTX và xã viên về nội dung, kế hoạch của Chương trình.

- Vận động các Tổ hợp tác, HTX thống nhất kế hoạch phối hợp với tổ chức Hội Nông dân thực hiện tốt các nội dung cụ thể, phù hợp chương trình và kế hoạch phối hợp.

- Hỗ trợ các cấp Hội tham gia thực hiện các kế hoạch dự án của Liên minh HTX; xây dựng và phát triển các mô hình, Tổ hợp tác, HTX áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, tập huấn kỹ thuật và cung cấp tài liệu về HTX cho nông dân.

          - Cùng với Hội Nông dân các cấp tìm đầu ra cho các sản phẩm sản xuất trên địa bàn một cách ổn định và bền vững.

- Giao Phòng Hành chánh – tổng hợp thuộc Liên minh HTX tỉnh là cơ quan thường trực tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo trong việc tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp.

3. Trách nhiệm chung.

- Các đơn vị thường trực căn cứ vào Chương trình phối hợp, cụ thể thành kế hoạch hoạt động hàng năm, báo cáo lãnh đạo hai bên phê duyệt để thực hiện.

- Định kỳ hàng năm, lãnh đạo hai bên cùng nhau tiến hành tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp trên cơ sở đó kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo về cơ quan thường trực của hai bên đồng thời đề xuất kế hoạch phối hợp cụ thể cho năm tiếp theo.

Chương trình phối hợp hoạt động này đã được thống nhất giữa hai bên và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. LIÊN MINH HTX

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Đỗ Văn Minh

T.M BCH HỘI NÔNG DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Ngọt 

 

Nơi nhận :

- HND Việt Nam;

- LMHTX Việt nam ;  

- TT tỉnh uỷ, UBND tỉnh;       (để báo cáo)

- Ban Dân vận tỉnh;

- Hội Nông dân các huyện, thành;

- Các phòng, ban của LMHTX và HND tỉnh;

- Lưu VP HND, LMHTX  tỉnh;

 Về đầu trang Bản in Trang chủ
Lịch công tác
HomThuNong
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
VB QPPL
TTHC
nhan hieu chung nhan

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Trang thông tin Hội Nông Dân?


Bình chọn Kết quả
Loading Đang tải dữ liệu...
Đóng
Giao lưu trực tuyến
Lấy ý kiến

Liên kết các sở, ban, ngành

footer 10-10-2012
Skip to main content