Banner Home
CreateChildControls_Exception: Object reference not set to an instance of an object.
ba kỳ
HCM
B2B
Thương hiệu Táo Ninh Thuận
du lich
 
Trang chủ » Hoạt động Hội

DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN QUỸ HTND

DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN QUỸ HTND (Kèm theo Hướng dẫn số 82-HD/QHTTW ngày 22/12/2014 của Ban điều hành Quỹ HTND Trung ương)

 

  

 

DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN QUỸ HTND

(Kèm theo Hướng dẫn số 82-HD/QHTTW ngày 22/12/2014 của

Ban điều hành Quỹ HTND Trung ương)

 

TT

NỘI DUNG

MẪU

1

Biên bản họp chi Hội (tổ Hội) nông dân

Mẫu số 01/QHT

2

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn (áp dụng cho hộ gia đình)

Giấy đề nghị vay vốn (áp dụng cho Tổ Hợp tác, HTX)

Mẫu số 02/QHT

 

Mẫu số 02A/QHT

3

Biên bản họp các hộ tham gia dự án vay vốn Quỹ HTND

Mẫu số 03/QHT

4

Dự án vay vốn (áp dụng cho dự án Nhóm hộ)

Dự án vay vốn (áp dụng cho dự án Tổ Hợp tác, HTX)

Mẫu số 04/QHT

Mẫu số 04A/QHT

5

Danh sách các hộ đề nghị vay vốn

Mẫu số 05/QHT

6

Biên bản thẩm định dự án (áp dụng cho dự án Nhóm hộ)

Biên bản thẩm định DA (áp dụng cho DA Tổ HT, HTX)

Mẫu số 06/QHT

Mẫu số 06A/QHT

7

Danh sách các hộ được thẩm định đủ điều kiện vay vốn

Mẫu số 07/QHT

8

Tờ trình đề nghị vay vốn

Mẫu số 08/QHT

9

Hợp đồng vay vốn (áp dụng cho hộ gia đình)

Hợp đồng vay vốn (áp dụng cho Tổ Hợp tác, HTX)

Mẫu số 09/QHT

Mẫu số 09A/QHT

10

Biên bản giải ngân

Mẫu số 10/QHT

11

Danh sách hộ nhận tiền vay

Mẫu số 11/QHT

12

Biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay

Mẫu số 12/QHT

13

Thông báo chuyển nợ quá hạn

Mẫu số 14/QHT

14

Hợp đồng uỷ nhiệm với Hội Nông dân xã

Mẫu số 15/QHT

15

Bảng kê thu phí cho vay Quỹ HTND

Mẫu số 16/QHT

16

Hợp đồng uỷ thác giữa Quỹ HTNDTW với HND Tỉnh

Mẫu số 18/QHT

   BIÊN BẢN HỌP CHI HỘI (TỔ HỘI)

 

 

 

 

Hôm nay, ngày ............  tháng ..........  năm.......... , tại ........................................................................

......................................................................................................................................................................

Chi Hội Nông dân (Tổ Hội Nông dân) ................................................. tiến hành họp bình xét các hộ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tham gia thực hiện Dự án ............................................................................................................

Chủ toạ: ................................................................. , chức vụ ............................................................

Thư ký: .................................................................. , chức vụ ............................................................

Thành phần tham dự cuộc họp:

Đại diện Hội Nông dân xã: ..................................................................................................................

Đại diện chi bộ (hoặc trưởng thôn): .....................................................................................................

Số hội viên có mặt dự họp: ……/Tổng số hội viên trong chi hội (Tổ hội):.................................................

Nội dung cuộc họp: Chủ toạ hội nghị phổ biến chủ trương đầu tư vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp nông dân phát triển (sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).........................................................................................................................

xây dựng mô hình thông qua Dự án .................................................................................................................

Chi hội (Tổ Hội) đã thảo luận và thống nhất lựa chọn các hộ gia đình hội viên sau đây được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với mức đề nghị vay như sau:

TT

Họ và tên

Số tiền đề nghị vay

Thời gian vay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

Chi Hội (Tổ Hội) Nông dân ………………………. đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân xã tổng hợp danh sách và hướng dẫn các hộ làm thủ tục vay vốn. Chi hội (Tổ Hội) Nông dân sẽ làm tốt vai trò kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn đối với các hộ nêu trên khi được Quỹ HTND cho vay vốn.

Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, chi Hội (Tổ Hội Nông dân) giữ 01 bản và gửi Ban Thường vụ Hội Nông dân xã 01 bản./.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TOẠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA HỘI NÔNG DÂN CẤP XÃ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 02/QHT

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

KIÊM PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

(Áp dụng cho hộ gia đình)

             Kính gửi:      - Hội Nông dân................................................................

                                 - Quỹ Hỗ trợ nông dân......................................................

 

1. Họ tên người vay:......................................................... , năm sinh............... nam/nữ.................................

- Số CMND:...................................... , ngày cấp ........... /.......... /.......... , nơi cấp............................................

Địa chỉ cư trú: (ghi rõ thôn, xã, huyện, tỉnh).......................................................................................................                  ......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................                  ......................................................................................................................................................................     

2. Họ tên người thừa kế:.................................................. , năm sinh............... nam/nữ.................................

- Số CMND:...................................... , ngày cấp ........... /.......... /.......... , nơi cấp............................................

- Quan hệ với người vay..................................................................................................................................

3. Tư liệu sản xuất và lao động của gia đình:

- Đất canh tác hàng vụ ………… m2; đất rừng ………… m2, mặt nước nuôi trồng thủy sản ………… m2; đất trồng cây công nghiệp, cây ăn quả ..............................................................  m2.

- Máy móc, phương tiện vận tải phục vụ sản xuất:.............................................................................................

......................................................................................................................................................................                 

- Nhà xưởng, chuồng trại chăn nuôi..................................................................... m2.

- Số lao động của gia đình …………… người.

- Số vốn tự có (bằng tiền) …………… đồng (bằng chữ......... )

- Hiện đang dư nợ ngân hàng:..........................................................................................................................

Số tiền:............................ đồng. Bằng chữ.......................................................................................................

thời hạn vay: Từ............ /.......... /.......... đến .......... /.......... /..........

4. Phương án sử dụng vốn vay:

- Số vốn đề nghị vay: ............................... đồng, bằng chữ: ..............................................................................

- Thời gian vay: .................. tháng. Từ tháng .............. /năm................... đến tháng ............. / năm..................

- Thời hạn trả vốn: 01 lần, vào ngày cuối cùng của kỳ vay được phê duyệt.

- Phí tiền vay ................................. %/tháng; xin trả theo kỳ............................... tháng/lần.

- Mục đích sử dụng: tham gia thực hiện Dự án ...........................................................................................  do Hội Nông dân chỉ đạo.

- Số tiền vay cùng với vốn tự có của gia đình được chi phí cho sản xuất, kinh doanh gồm những mục sau: (cây, con giống; phân bón, thức ăn gia súc…)

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Tôi xin cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích nêu trên, trả nợ gốc và phí đầy đủ, đúng hạn theo đúng các quy định ghi trong Hợp đồng vay vốn với Quỹ Hỗ trợ nông dân, thực hiện nghiêm túc các hoạt động của Dự án. Nếu sai, tôn xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                             .......................  ngày......... tháng....... năm..........

Xác nhận của UBND xã

T/M UBND

(Ký tên, đóng dấu)

Bảo lãnh của HND xã

T/M BAN THƯỜNG VỤ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Người thừa kế

(Ký ghi rõ họ, tên)

 

 

 

Người vay

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phê duyệt cho vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân.................................................

1. Số tiền cho vay ................................  đồng (bằng chữ.................................................................. ).

2. Phí cho vay ................ %/tháng; định kỳ trả phí ........................ tháng/lần.

Phí nợ quá hạn bằng 130% phí cho vay.

3. Thời hạn cho vay ............................. tháng. Hạn trả nợ cuối cùng...........................................

                                                             .......................  ngày......... tháng....... năm..........

CÁN BỘ NGHIỆP VỤ

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN

(GIÁM ĐỐC)

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 02A/QHT

 

 

 

....................... ngày......... tháng........ năm           

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

(Áp dụng cho Tổ Hợp tác, Hợp tác xã)

 

      Kính gửi:      - Ban Thường vụ Hội Nông dân .............................................

                           - Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân.....................................

 

1. Tên Tổ Hợp tác, Hợp tác xã: ......................................................................................................................

- Họ và tên chủ dự án ................................................... ; Chức vụ: .................................................................

Số CMND: .......................................... , ngày cấp .......... /....... /....... , nơi cấp ..............................................

Địa chỉ cư trú: (ghi rõ thôn, xã, huyện, tỉnh) ......................................................................................................

......................................................................................................................................................................

- Họ tên người được uỷ quyền giao dịch.............................................................. , chức vụ ..............................

Số CMND: .......................................... , ngày cấp .......... /....... /....... , nơi cấp ..............................................

Địa chỉ cư trú: (ghi rõ thôn, xã, huyện, tỉnh) ......................................................................................................

......................................................................................................................................................................

2. Nêu tóm tắt sự cần thiết của việc đề nghị vay vốn:

3. Nêu tên dự án; mục tiêu dự án; địa điểm thực hiện; thời gian thực hiện; tổng số vốn thực hiện dự án, trong đó đề nghị vay; tính khả thi của dự án…

4. Cam kết, trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện dự án, trả nợ đầy đủ gốc và phí khi đến hạn và các cam kết khác.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân, Quỹ Hỗ trợ nông dân ............................................................  xem xét Quyết định./.

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(Ký tên, đóng dấu)

CHỦ DỰ ÁN

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA CÁC CẤP HỘI

(Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 03/QHT

 

 

     

 

BIÊN BẢN HỌP

CÁC THÀNH VIÊN DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

 

 

 

 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……tại xã............ , huyện ...................................................... , tỉnh              Ban Thường vụ Hội Nông dân xã tổ chức cuộc họp với các hộ nông dân (thành viên) đã được bình xét vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để thống nhất chủ trương tổ chức thực hiện Dự án, bầu Ban quản lý, xây dựng quy ước hoạt động của Dự án khi được Hội cấp trên phê duyệt.

Chủ tọa:............................................................... , chức vụ................................................................

Thư ký:................................................................ , chức vụ................................................................

Số thành viên được triệu tập:...............................................................................................................

Số thành viên có mặt:..........................................................................................................................

Số thành viên vắng mặt:.......................................................................................................................

Nội dung cuộc họp:

I. Chủ tọa quán triệt chủ trương hỗ trợ vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân các cấp để xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác phát triển kinh tế, nghị quyết của Hội Nông dân xã về việc xây dựng Dự án....

II. Bầu Ban quản lý Dự án gồm các ông bà có tên sau đây:

1. ....................................................................... , chức vụ................................................................

2. ....................................................................... , chức vụ................................................................

3. ....................................................................... , chức vụ................................................................

III. Các thành viên dự họp thảo luận và thống nhất quy ước hoạt động của Dự án như sau:

1. Cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay được duyệt; trả nợ (gốc và phí) đầy đủ, đúng kỳ hạn đã thỏa thuận.

2. Dự đầy đủ các buổi sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất và các hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất… để nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh (quy định rõ nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt…)

3. Mỗi thành viên tham gia Dự án cam kết cùng có trách nhiệm giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Cam kết thực hiện quy trình sản xuất sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Đóng góp xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân hàng năm:................................................. đồng/hộ/năm và xây dựng  Hội Nông dân xã vững mạnh.

5. Trưởng ban quản lý Dự án là người đại diện cho các thành viên tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình thực hiện Dự án; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Các thành viên dự án thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình, đôn đốc, giúp đỡ nhau thực hiện dự án có hiệu quả.

6. Các nội dung khác (nếu có).

Biên bản được thông qua tại hội nghị và lập thành …… bản có nội dung như nhau để lưu giữ ở các cấp Hội./.

 

Xác nhận của Hội Nông dân xã

(Ký, đóng dấu)

Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 04/QHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                   

BCH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

 

 

 

DỰ ÁN

 

 

 

....................................................................................Địa điểm thực hiện dự án: Xã (phường, Thị trấn)                                     

Tổng số vốn thực hiện:...........................................................................

Số tiền đề nghị vay Quỹ HTND:.............................................................

Thời gian vay: .............. năm, từ .. /.... /.... đến   /              /       

Số hộ tham gia:......................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................... tháng               năm             

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH HND..............................

Mẫu số 04/QHT

 

 

 

DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

(Áp dụng cho dự án nhóm hộ)

 

PHẦN I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1. Tên dự án: .................................................................................................................................................

2. Họ và tên chủ dự án: ..................................................................................................................................

Chức vụ: ........................................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................     

Điện thoại liên hệ: cố định ........................................................................... ; di động .....................................

3. Đơn vị chỉ đạo, quản lý dự án:

Hội Nông dân: ................................................................................................................................................

Người đại diện: ..............................................................................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................

Tài khoản: ......................................................................................................................................................

Điện thoại: .....................................................................................................................................................                  ......................................................................................................................................................................     

4. Địa bàn thực hiện dự án: xã ................................................... , huyện..........................................................

tỉnh/thành phố ...........................................................................

5. Số hộ tham gia dự án: ............................................................  hộ.

6. Thời gian thực hiện dự án ......................................................

7. Tổng số vốn thực hiện dự án: .................................................  đồng.

Trong đó:

- Vốn tự có của các hộ tham gia dự án .........................................................  đồng.

- Vốn đề nghị vay Quỹ Hỗ trợ nông dân: ......................................................  đồng.

      + Thời gian vay: ....................... tháng, từ ............. /....... /....... đến ....... /....... /..........

      + Phí ............... %/tháng (............... %/năm)

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II. NỘI DUNG DỰ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN:

Nêu một số đặc điểm về tình hình tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương; đặc điểm, tình hình của Hôi Nông dân nơi thực hiện dự án, có tác động trực tiếp đến quá trình tổ chức thực hiện dự án.

II. MỤC TIÊU DỰ ÁN:

Phải nêu được 03 mục tiêu:

1. Mục tiêu kinh tế: Phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ tăng doanh thu, lợi nhuận, tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương (nêu cụ thể bằng số liệu).

2. Mục tiêu xã hội: giải quyết thêm được bao nhiêu việc làm mới; nâng cao đời sống của các hộ trực tiếp tham gia dự án; tham gia vào công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương… (nêu số liệu cụ thể).

3. Mục tiêu xây dựng Hội: đóng góp xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, xây dựng thành công mô hình; phát triển hội viên mới…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN:

1. Sử dụng vốn vay đúng mục đích, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt hiệu quả kinh tế cao:

a. 100% thành viên vay vốn sử dụng vốn vay để đầu tư xây dựng mô hình         (nêu rõ đối tượng đầu tư).

Dự kiến khi kết thúc dự án thì tổng khối lượng, số lượng sản phẩm đạt được là.............................. ; giải quyết việc làm cho .................................................................. lao động.

b. Dự toán hiệu quả kinh tế cụ thể:

- Dự kiến chi phí đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

Bao gồm các chi phí cần thiết hợp lý để đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… (đối với chi phí công lao động, nếu hộ gia đình không phải thuê lao động thì không dự toán vào phần chi)

- Dự kiến doanh thu: Đối với doanh thu phải dự tính cả doanh thu từ sản phẩm chính của dự án và các sản phẩm phụ (nếu có).

- Dự kiến thu nhập chung và thu nhập bình quân hộ tham gia dự án.

2. Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật (hoặc trao đổi kinh nghiệm sản xuất):

Nêu rõ số lớp, nội dung, thời gian, số thành viên tham dự tập huấn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất…

3. Công tác kiểm tra giám sát người vay sử dụng vốn:  Dự kiến số lần kiểm tra, thời gian kiểm tra, số thành viên được kiểm tra.

4. Duy trì chế độ họp, sinh hoạt của các thành viên dự án: Thời gian, nội dung sinh hoạt của dự án.

5. Thu hồi vốn, phí: Dự kiến thu phí … tháng/lần; thu gốc … tháng/lần…

6. Hoạt động tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm (vai trò của Hội Nông dân; ban quản lý dự án trong việc giúp người vay tiêu thụ sản phẩm thông qua ký hợp đồng với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh…)

7. Các hoạt động khác (xử lý, bảo vệ môi trường, xây dựng Tổ hợp tác, Câu lạc bộ…)

8. Sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả dự án.

IV. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN.

Tôi cam kết quản lý và có trách nhiệm đôn đốc các thành viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả tiền vốn và phí đầy đủ, đúng hạn…………/.

 

                        ngày       tháng         năm           

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(Ký tên, đóng dấu)

HỘI NÔNG DÂN XÃ

(Ký tên, đóng dấu)

CHỦ DỰ ÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN CẤP HUYỆN

(Ký tên, đóng dấu)

HỘI NÔNG DÂN CẤP TỈNH

(Ký tên, đóng dấu)

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH HND..............................

Mẫu số 04/QHT

 

 

 

DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

(Áp dụng cho Tổ hợp tác/Hợp tác xã)

 

PHẦN I. TỔNG QUAN CHUNG

1. Tên dự án:......................................................................................................................................

2. Họ và tên chủ dự án: ......................................................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Điện thoại liên hệ: cố định.............................................. ; di động: ......................................................

3. Đơn vị chỉ đạo, quản lý dự án: .........................................................................................................

4. Địa điểm thực hiện dự án: xã ..................................... , huyện..........................................................

tỉnh/thành phố ..............................................................

5. Thời gian thực hiện dự án: từ ................................................. đến ..................................................

 

 

 

 

PHẦN II. NỘI DUNG DỰ ÁN

I. BỐI CẢNH

- Bối cảnh kinh tế xã hội có tác động đến việc thực hiện dự án.

- Đặc điểm sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

- Khả năng phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian thực hiện dự án.

II. MỤC TIÊU DỰ ÁN

Phải nêu được 03 mục tiêu:

1. Phát triển, mở rộng kinh doanh, dịch vụ tăng doanh thu, lợi nhuận, giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương…

2. Giải quyết thêm việc làm cho hội viên nông dân trên địa bàn, tham gia vào công tác xoá đói, giảm nghèo của địa phương.

3. Đóng góp xây dựng Hội, xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân…

 

 

 

 

 

 

 

 

III. NỘI DUNG DỰ ÁN

1. Tên Tổ hợp tác/Hợp tác xã: ............................................................................................................

- Chức năng: ......................................................................................................................................

- Tên người đứng đầu: ........................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở: ..................................................................................................................................

- Số tài khoản tiền gửi: .................................................. tại ................................................................

2. Mặt bằng sản xuất, kinh doanh (hiện trạng, diện tích):

- Văn phòng: ............... m2

- Nhà xưởng, kho bãi................. m2

3. Nguồn vốn hoạt động quy ra tiền:

Tổng số:...............................................

Trong đó: vốn tự có............................... đồng; vốn vay....................................... đồng.

Chia ra: vốn cố định.............................. đồng; vốn lưu động................................ đồng.

4. Năng lực sản xuất, kinh doanh:

- Tổ chức, bộ máy, số lượng xã viên: ...................................................................................................

- Trang thiết bị, máy móc ....................................................................................................................

5. Kết quả sản xuất kinh doanh (2 năm gần nhất):

- Sản phẩm (số lượng, khối lượng từng loại sản phẩm)...........................................................................

- Doanh thu ......................................... đồng; nộp thuế.............................................................. đồng.

- Lợi nhuận........................................... đồng;

- Thu nhập của xã viên bình quân tháng...................................... đồng.

6. Nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh:

- Đầu tư trang thiết bị:

+ Máy móc, thiết bị (chủng loại, giá trị).................................................................................................

+ Phương tiện (chủng loại, giá trị) ........................................................................................................

- Đầu tư vốn lưu động:

Vật tư, nguyên, nhiên liệu (chủng loại, giá trị, số lượng)..........................................................................

- Nhu cầu sử dụng lao động:

+ Lao động hiện có: ............................. người.

+ Lao động tăng thêm: ......................... người.

7. Số vốn xin vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân:

- Tổng số vốn xin vay ........................... (chiếm % so với tổng số vốn thực hiện dự án)

- Mục đích sử dụng vốn vay:................................................................................................................

- Thời hạn vay: ............ tháng; phí ................................ %/tháng.

8. Bảo đảm tiền vay:...........................................................................................................................

IV. HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

1. Tăng năng lực sản xuất (máy móc, thiết bị): .....................................................................................

2. Tăng sản phẩm, doanh thu (số lượng, giá trị).....................................................................................

3. Tăng lợi nhuận ......................................................... đồng; tăng thuế phải nộp ngân sách nhà nước . đồng.

4. Thu hút và tạo việc làm cho ...................................... lao động; tiền công .....................................  đồng/tháng.

V. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN

Tôi cam kết sử dụng đúng mục đích đã nêu trong dự án; hoàn trả nợ gốc và phí đầy đủ, đúng hạn. Thực hiện đầy đủ thoả thuận đã cam kết với Hội Nông dân xã và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người hội viên, người lao động và nghĩa vụ đối với nhà nước./.

                        ngày       tháng         năm           

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(Ký tên, đóng dấu)

HỘI NÔNG DÂN XÃ

(Ký tên, đóng dấu)

CHỦ DỰ ÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN CẤP HUYỆN

(Ký tên, đóng dấu)

HỘI NÔNG DÂN CẤP TỈNH

(Ký tên, đóng dấu)

       

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH HND..............................

Mẫu số 05/QHT

 

 

DANH SÁCH

CÁC HỘ ĐỀ NGHỊ VAY VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

(Kèm theo Dự án vay vốn.................................................................... )

Xã .............................. huyện.......................... tỉnh                             

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN VAY

THỜI GIAN VAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

                        ngày       tháng         năm           

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(Ký, ghi rõ họ tên)

T/M HỘI NÔNG DÂN CẤP XÃ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 06/QHT

 

 

                        , ngày         tháng         năm          

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

(Áp dụng cho dự án nhóm hộ)

Tên dự án: .........................................................................................................................................

Chủ dự án: .........................................................................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

I. Thành phần tham gia thẩm định:

1. Ông/bà: ........................................................ đại diện

2. Ông/bà: ........................................................ đại diện

3. Ông/bà: ........................................................ đại diện

4. Ông/bà: ........................................................ đại diện

5. Ông/bà: ........................................................ đại diện

II. Nội dung thẩm định:

1. Đánh giá năng lực sản xuất, kinh doanh của các hộ tham gia dự án: (thực trạng tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lao động của các hộ tham gia dự án);

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

2. Mục tiêu dự án:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

3. Hiệu quả, tác động của các dự án (giải quyết việc làm, tăng thu nhập, chuyển đổi cơ cấu cây trồng… )

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

4. Cơ sở bảo đảm tiền vay:

- Lợi nhuận của dự án: Dự kiến ..................................... đ

- Từ các nguồn khác: .........................................................................................................................

- Bảo lãnh của Hội Nông dân xã..........................................................................................................

..........................................................................................................................................................

5. Số hộ có dư nợ ngân hàng/Tổng số hộ tham gia dự án: ................................................................ hộ.

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

6. Kết luận: (tính khả thi của dự án, hiệu quả và khả năng hoàn trả vốn):

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

III. Kiến nghị của đoàn thẩm định:

Căn cứ Dự án đề nghị vay vốn và kết quả kiểm tra, thẩm định chúng tôi thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền duyệt cho vay vốn với nội dung cụ thể như sau:

1. Số hộ đề nghị cho vay.................................... ; Mức đề nghị cho từng hộ vay (có danh sách kèm theo).

2. Tổng số tiền vay của dự án: ................................................... đồng.

3. Thời hạn cho vay ……… tháng, phí tiền vay .......................... %/tháng.

4. Sử dụng tiền vay để xây dựng mô hình: ............................................................................................

......................................................................................................................................................................

CHỦ DỰ ÁN

(Ký tên, đóng dấu)

CÁC THÀNH VIÊN TRONG ĐOÀN THẨM ĐỊNH

(Từng người ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA HỘI NÔNG DÂN TỈNH (HUYỆN)

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 06A/QHT

 

 

                        , ngày         tháng         năm          

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

(Áp dụng cho dự án Tổ hợp tác/Hợp tác xã)

Tên dự án: .........................................................................................................................................

Chủ dự án: .........................................................................................................................................

Số Chúng minh nhân dân: .................................. , do CA........................ , cấp ngày..............................

Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Địa điểm thực hiện dự án: ...................................................................................................................

A. Thành phần tham gia thẩm định:

1. Ông/bà: ....................................................................  đại diện .......................................................

2. Ông/bà: ....................................................................  đại diện .......................................................

3. Ông/bà: ....................................................................  đại diện .......................................................

B. Nội dung thẩm định

I. Tình hình của Tổ Hợp tác/Hợp tác xã:

1. Lược sử hình thành phát triển của Tổ hợp tác/Hợp tác xã:

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất, kinh doanh/chứng chỉ hành nghề số....... do           cấp ngày ....................................................................................

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập ..

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh hiện tại: ..........................................................................................

2. Đánh giá về điều kiện sản xuất, kinh doanh ......................................................................................

- Văn phòng ......................................................................................................................................

- Điều kiện về máy móc, thiết bị ..........................................................................................................

- Nhà xưởng, kho bãi hoặc đất sản xuất ...............................................................................................

II. Đánh giá nội dung dự án:

1. Tổng nhu cầu vốn của dự án:

- Tổng nhu cầu vốn: ...........................................................................................................................

- Vốn hiện có ................................................... , trong đó: vốn tự có: ..................................................

- Vốn đề nghị vay Quỹ Hỗ trợ nông dân: .............................................................................................

- Mục đích sử dụng vốn vay: ...............................................................................................................

2. Dự kiến kết quả sản xuất, kinh doanh của dự án:

Chỉ tiêu

Trước dự án

Sau dự án

1. Tổng doanh thu

 

 

2. Chi phí sản xuất, kinh doanh

 

 

3. Chi nộp thuế

 

 

4. Chênh lệch thu, chi

 

 

5. Công lao động bình quân tháng

 

 

 

 

 

3. Kết luận: (tính khả thi của dự án, hiệu quả và khả năng hoàn trả vốn):

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

C. Kiến nghị của đoàn thẩm định:

Căn cứ Dự án đề nghị vay vốn và kết quả kiểm tra, thẩm định chúng tôi thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền duyệt cho vay vốn với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng số tiên đề nghị cho vay...................................... đồng

Bằng chữ...........................................................................................................................................

2. Thời hạn cho vay.................. tháng, phí cho vay..................... %/tháng.

3. Mục đích sử dụng tiền vay: .............................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 

CHỦ DỰ ÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN TRONG ĐOÀN THẨM ĐỊNH

(Từng người ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA HỘI NÔNG DÂN TỈNH/HUYỆN

(Ký, đóng dấu)